STATUT
U skladu sa odredbama članova 33. stav 4. i 34. Zakona o zadužbinama i fondacijama („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 88/2010), Upravni odbor je na prvoj sednici održanoj dana 28.08. 2012. godine u Boljevcu doneo:


STATUT


FONDACIJE ZA DUHOVNI, KULTURNI I MORALNI PREPOROD „RTANj DOBRE NADE” RTANjUvodne odrebe

Član 1.

Fondacija za duhovni,kulturni i moralni preporod „Rtanj dobre nade“ Rtanj, (u daljem tekstu: Fondacija) je nedobitna,nevladina organizacija, osnovana na neodređeno vreme, radi dobročinog ostvarivanja opštekorisnih ciljeva utvrđenih osnivačkim aktom Fondacije.

Fondacija ima svojstvo pravnog lica i za obaveze preuzete u pravnom prometu odgovara celokupnom svojom imovinom.

Fondacija može osnivati ogranke u zemlji i inostranstvu koja nemaju svojstvo pravnog lica.

Naziv i sedište

Član 2.

Naziv Fondacije je Fondacija za duhovni, kulturni i moralni preporod «RTANj DOBRE NADE» Rtanj

Skraćeni naziv Fondacije je : „Fondacija Rtanj dobre nade“ Rtanj

Član 3.

Sedište Fondacije je Boljevac, Rtanj, ul. Boljevačka br. 1.

Oblik i sadržaj pečata


Član 4.

Fondacija ima pečat jednakokrakog trougla (piramidalnog oblika) na kome je ispisano: sa spoljnih strana RTANj DOBRE NADE, a u unutrašnjem delu trougla je ispisano: Fondacija za duhovni,kulutrni i moralni preporod Rtanj.

Ciljevi i delatnost

Član 5.

Ciljevi Fondacije su :

duhovni, kulturni i moralni preporod u oblasti promovisanja i popularizacije nauke, obrazovanja, umetnosti, zaštite životne sredine i unapređenje javnog informisanja o kulturnim i duhovnim vrednostima kao i prirodnim potencijalima planine Rtanj, radi sveopšteg napretka srpskog naroda, drugih naroda i narodnosti u Republici Srbiji, svih naroda u regionu, kao i čitavog čovečanstva.

Član 6.

Radi ostvarivanja navedenih ciljeva Fondacija će se baviti sledećim aktivnostima:

-organizuje samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama stručne skupove, savetovanja, seminare i druge manifestacije;
-objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na prezentaciju aktivnosti Fondacije u javnosti;
-organizuje volonterske akcije za čišćenje i zaštitu prirode, pošumljavanje i ozeljenjavanje delova naselja i okoline;
-sarađuje sa nadležnim državnim organima, univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.;Organi fondacije

Član 7.

Organi Fondacije su Upravni odbor i Upravitelj.

Fondacija može imati predstavnike u zemlji i inostranstvu, koje imenuje Upravni odbor na osnovu posebne odluke.

Upravni odbor

Član 8.

Upravni odbor upravlja Fondacijom i ima pet članova.

Član 9.

Nadležnosti upravnog odbora:

1. Donosi statut i druge opšte akte Fondacije, kao i njihove izmene.
2. Donosi finansijski plan i završni račun;
3. Odlučuje o načinu korišćenja imovine Fondacije;
4. Stara se o javnosti rada;
5. Donosi poslovnik o svom radu;
6. Odlučuje o promeni naziva, sedišta i pečata Fondacije;
7. Odlučuje o promeni ciljeva Fondacije;
8. Odlučuje o statusnim promenama;
9. Odlučuje o prestanku rada Fondacije i raspodeli preostale imovine;
10. Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.


Član 10.

Upravni odbor radi i odlučuje na sednicama.

Predsednik upravnog odbora saziva, utvrđuje dnevni red i predsedava sednicama upravnog odbora.

U slučaju sprečenosti predsednika, član upravnog odbora kojeg odredi upravni odbor saziva sednice upravnog odbora i vrši druga ovlašćenja predsednika upravnog odbora.

Upravni odbor donosi punovažne odluke većinom glasova od ukupnog broja članova upravnog odbora.

Odluke koje upravni odbor donosi su obavezujuće za sve članove upravnog odbora.

Upravitelj


Član 11.

Upravitelj Fondacije:

– Zastupa Fondaciju i odgovara za zakonitost njenog rada;
– Vodi poslove Fondacije saglasno odlukama upravnog odbora;
– Podnosi upravnom odboru predlog finansijskog plana i završnog računa;
- Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom;

Način imenovanja i opoziva organa i trajanje mandata

Član 12.

Članove upravnog odbora imenuje i opoziva osnivač Fondacije.
Predsednika Upravnog odbora imenuje i razrešava Upravni odbor.
Mandat članovima upravnog odbora traje četiri godine.
Član Upravnog odbora Fondacije kom je istekao mandat, može ponovo biti biran na istu funkciju.

Član 13.

Upravitelja Fondacije imenuje i razrešava osnivač.
Mandat Upravitelja traje četiri godine.
Upravitelj Fondacije kojem je istekao mandat može ponovo biti imenovan na istu funkciju.

Član 14.

Upravni odbor radi efikasnosti u radu može imenovati povremena ili stalna radna tela, odbore ili komisije sa posebnim zaduženjima.

Upravni odbor jednog od članova imenuje za obavljanje funkcije sekretara Fondacije, koji će biti zadužen da se stara o tehničkim, opštim i finansijskim poslovima Fondacije.

Pored obaveza iz stava 2. ovog člana, dužnost sekretara Fondacije je da vodi zapisnik na sednicama Upravnog odbora, stara se o čuvanju zapisnika i ostalih akata koje donosi Upravni odbor, a takođe se stara o sprovođenju odluka koje donosi Upravni odbor.

Član 15.

Član upravnog odbora i Upravitelj Fondacije mogu dati ostavku u svako doba, pisanim obaveštenjem upravnom odboru, odnosno osnivaču. Ostavka proizvodi dejstvo od dana naznačenog u njoj, ali u svakom slučaju u roku ne kraćem od 10 (deset) dana od momenta njenog prijema od strane upravnog odbora, odnosno osnivača.

Član 16.

U slučaju prestanka svojstva člana upravnog odbora ili Upravitelja Fondacije: ostavkom, smrću, gubitkom poslovne sposobnosti i razrešenjem, odnosno opozivom pre isteka mandata, to mesto će biti popunjeno na način predviđen za imenovanje lica kojem je prestalo članstvo odnosno dužnost iz navedenih razloga.

Mandat tako imenovanog lica traje do isteka mandata lica umesto kojeg je imenovan.

Način sticanja imovine i korišćenja sredstava

Član 17.

Fondacija može sticati imovinu od dobrovoljnih priloga, poklona, donacija, finansijskih subvencija, zaostavština, kamata na uloge, zakupnine, autorskih prava, dividendi i drugih prihoda ostvarenih na zakonom dozvoljeni način.

Član 18.

Imovina Fondacije koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva utvrđenih aktom o osnivanju i Statutom.

Imovina Fondacije ne može se deliti osnivačima, članovima organa upravljanja, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Odredba stava 2. ovog člana ne odnosi se na davanje primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih u vezi sa ostvarivanjem ciljeva Fondacije (putni troškovi, dnevnice i dr.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenima.

Javnost rada

Član 19.

Rad Fondacije je javan.

Javnost rada Fondacije obezbeđuje se objavljivanjem godišnjeg izveštaja o radu putem interneta, publikacije, saopštenjima za javnost ili na drugi pogodan način.

O javnosti rada Fondacije stara se upravni odbor.

Način pristupanja u svojstvu suosnivača

Član 20.

Fondaciji može pristupiti fizičko ili pravno lice, u svojstvu suosnivača, ugovorom o pristupanju zaključenim između osnivača i lica koje pristupa a na osnovu pismene saglasnosti svakog od osnivača.

Potpisi na ugovoru o pristupanju moraju biti overeni u skladu sa zakonom.

Član 21.

Ugovor o pristupanju dostavlja se organu nadležnom za poslove upisa i vođenje registra, radi upisa podataka o licu koje je pristupilo u svojstvu suosnivača u Registar.

Način odlučivanja o statusnim promenama, promeni pravne forme i prestanku rada.

Član 22.

O statusnim promena, promeni pravne forme i prestanku rada Fondacije odluku donosi upravni odbor.

Način raspodele imovine u slučaju prestanka rada

Član 23.

U slučaju prestanka rada Fondacije, odluku o raspodeli imovine donosi upravni odbor većinom glasova.

Član 24.

Preostala imovina Fondacije može se dodeliti samo drugoj fondaciji, zadužbini osnovanoj radi ostvarivanja opštekorisnog cilja ili udruženju, osnovanim radi ostvarivanja istih ili sličnih opštekorisnih ciljeva.

Preostala imovina može se dodeliti jednom ili se raspodeliti na više lica iz stava 1. ovog člana.

Član 25.

U slučaju da upravni odbor ne donese odluku o raspodeli preostale imovine najkasnije u roku od 60 dana od donošenja odluke o prestanku Fondacije, odluku o raspodeli imovine donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi sedište Fondacije.

Postupak izmene statuta i drugih opštih akata

Član 26.

Inicijativu za izmene statuta sa predlogom izmena mogu dati najmanje dva člana upravnog odbora.Inicijativa se podnosi predsedniku upravnog odbora. Predsednik upravnog odbora je dužan da najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja inicijative sazove upravni odbor sa dnevnim redom na kojem je razmatranje i odlučivanje o inicijativi.

U slučaju da predsednik upravnog odbora u utvrđenom roku iz prethodnog stava ne sazove sednicu, podnosioci inicijative ovlašćeni su da u narednih 7 dana sazovu sednicu sa predlogom izmena statuta na kojoj će se razmatrati njihova inicijativa. Tako sazvanoj sednici predsedava lice koje je podnelo inicijativu, odnosno jedno od tih lica, koje ona izaberu.

Član 27.

Izmene statuta vrše se većinom glasova članova upravnog odbora.

Član 28.

Druge opšte akte Fondacije donosi i njihove izmene vrši upravni odbor. Inicijativu za donošenje i izmene opštih akata Fondacije, osim statuta, mogu dati Upravitelj i bilo koji član upravnog odbora. Inicijativa za donošenje akta sa obrazloženjem, odnosno inicijativa za izmenu akta sa predlogom izmena, podnosi se predsedniku upravnog odbora.Predsednik u pravnog odbora je dužan da najkasnije u roku od 30 dana od podnošenja inicijative sazove upravni odbor sa dnevnim redom na kojem je razmatranje i odlučivanje o inicijativi.

U slučaju da predsednik upravnog odbora u utvrđenom roku ne sazove sednicu, podnosioci inicijative ovlašćeni su da u narednih 7 dana sazovu sednicu na kojoj će se razmatrati njihova inicijativa. Tako sazvanoj sednici predsedava lice koje je podnelo inicijativu, odnosno jedno od tih lica koje ona

Završne odredbe

Član 29.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom, primenjivaće se odredbe Zakona o zadužbinama i fondacijama.

Član 30.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Fondacije, a primenjuje se nakon upisa Fondacije u nadležni registar.ZA UPRAVNI ODBOR
Predsednik Upravnog odbora


_________________________
Milorad GrgurovRtanj Dobre Nade