СТАТУТ
У складу са одредбама чланова 33. став 4. и 34. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2010), Управни одбор је на првој седници одржаној дана 28.08. 2012. године у Бољевцу донео:


СТАТУТ


ФОНДАЦИЈЕ ЗА ДУХОВНИ, КУЛТУРНИ И МОРАЛНИ ПРЕПОРОД „РТАЊ ДОБРЕ НАДЕ” РТАЊУводне одребе

Члан 1.

Фондација за духовни,културни и морални препород „Ртањ добре наде“ Ртањ, (у даљем тексту: Фондација) је недобитна,невладина организација, основана на неодређено време, ради доброчиног остваривања општекорисних циљева утврђених оснивачким актом Фондације.

Фондација има својство правног лица и за обавезе преузете у правном промету одговара целокупном својом имовином.

Фондација може оснивати огранке у земљи и иностранству која немају својство правног лица.

Назив и седиште

Члан 2.

Назив Фондације је Фондација за духовни, културни и морални препород «РТАЊ ДОБРЕ НАДЕ» Ртањ

Скраћени назив Фондације је : „Фондација Ртањ добре наде“ Ртањ

Члан 3.

Седиште Фондације је Бољевац, Ртањ, ул. Бољевачка бр. 1.

Облик и садржај печата


Члан 4.

Фондација има печат једнакокраког троугла (пирамидалног облика) на коме је исписано: са спољних страна РТАЊ ДОБРЕ НАДЕ, а у унутрашњем делу троугла је исписано: Фондација за духовни,кулутрни и морални препород Ртањ.

Циљеви и делатност

Члан 5.

Циљеви Фондације су :

духовни, културни и морални препород у области промовисања и популаризације науке, образовања, уметности, заштите животне средине и унапређење јавног информисања о културним и духовним вредностима као и природним потенцијалима планине Ртањ, ради свеопштег напретка српског народа, других народа и народности у Републици Србији, свих народа у региону, као и читавог човечанства.

Члан 6.

Ради остваривања наведених циљева Фондација ће се бавити следећим активностима:

-организује самостално или у заједници са другим организацијама стручне скупове, саветовања, семинаре и друге манифестације;
-објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на презентацију активности Фондације у јавности;
-организује волонтерске акције за чишћење и заштиту природе, пошумљавање и озељењавање делова насеља и околине;
-сарађује са надлежним државним органима, универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству.;Органи фондације

Члан 7.

Органи Фондације су Управни одбор и Управитељ.

Фондација може имати представнике у земљи и иностранству, које именује Управни одбор на основу посебне одлуке.

Управни одбор

Члан 8.

Управни одбор управља Фондацијом и има пет чланова.

Члан 9.

Надлежности управног одбора:

1. Доноси статут и друге опште акте Фондације, као и њихове измене.
2. Доноси финансијски план и завршни рачун;
3. Одлучује о начину коришћења имовине Фондације;
4. Стара се о јавности рада;
5. Доноси пословник о свом раду;
6. Одлучује о промени назива, седишта и печата Фондације;
7. Одлучује о промени циљева Фондације;
8. Одлучује о статусним променама;
9. Одлучује о престанку рада Фондације и расподели преостале имовине;
10. Обавља и друге послове у складу са Законом.


Члан 10.

Управни одбор ради и одлучује на седницама.

Председник управног одбора сазива, утврђује дневни ред и председава седницама управног одбора.

У случају спречености председника, члан управног одбора којег одреди управни одбор сазива седнице управног одбора и врши друга овлашћења председника управног одбора.

Управни одбор доноси пуноважне одлуке већином гласова од укупног броја чланова управног одбора.

Одлуке које управни одбор доноси су обавезујуће за све чланове управног одбора.

Управитељ


Члан 11.

Управитељ Фондације:

– Заступа Фондацију и одговара за законитост њеног рада;
– Води послове Фондације сагласно одлукама управног одбора;
– Подноси управном одбору предлог финансијског плана и завршног рачуна;
- Обавља и друге послове у складу са законом и статутом;

Начин именовања и опозива органа и трајање мандата

Члан 12.

Чланове управног одбора именује и опозива оснивач Фондације.
Председника Управног одбора именује и разрешава Управни одбор.
Мандат члановима управног одбора траје четири године.
Члан Управног одбора Фондације ком је истекао мандат, може поново бити биран на исту функцију.

Члан 13.

Управитеља Фондације именује и разрешава оснивач.
Мандат Управитеља траје четири године.
Управитељ Фондације којем је истекао мандат може поново бити именован на исту функцију.

Члан 14.

Управни одбор ради ефикасности у раду може именовати повремена или стална радна тела, одборе или комисије са посебним задужењима.

Управни одбор једног од чланова именује за обављање функције секретара Фондације, који ће бити задужен да се стара о техничким, општим и финансијским пословима Фондације.

Поред обавеза из става 2. овог члана, дужност секретара Фондације је да води записник на седницама Управног одбора, стара се о чувању записника и осталих аката које доноси Управни одбор, а такође се стара о спровођењу одлука које доноси Управни одбор.

Члан 15.

Члан управног одбора и Управитељ Фондације могу дати оставку у свако доба, писаним обавештењем управном одбору, односно оснивачу. Оставка производи дејство од дана назначеног у њој, али у сваком случају у року не краћем од 10 (десет) дана од момента њеног пријема од стране управног одбора, односно оснивача.

Члан 16.

У случају престанка својства члана управног одбора или Управитеља Фондације: оставком, смрћу, губитком пословне способности и разрешењем, односно опозивом пре истека мандата, то место ће бити попуњено на начин предвиђен за именовање лица којем је престало чланство односно дужност из наведених разлога.

Мандат тако именованог лица траје до истека мандата лица уместо којег је именован.

Начин стицања имовине и коришћења средстава

Члан 17.

Фондација може стицати имовину од добровољних прилога, поклона, донација, финансијских субвенција, заоставштина, камата на улоге, закупнине, ауторских права, дивиденди и других прихода остварених на законом дозвољени начин.

Члан 18.

Имовина Фондације користи се искључиво за остваривање циљева утврђених актом о оснивању и Статутом.

Имовина Фондације не може се делити оснивачима, члановима органа управљања, запосленима или са њима повезаним лицима.

Одредба става 2. овог члана не односи се на давање примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих у вези са остваривањем циљева Фондације (путни трошкови, дневнице и др.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запосленима.

Јавност рада

Члан 19.

Рад Фондације је јаван.

Јавност рада Фондације обезбеђује се објављивањем годишњег извештаја о раду путем интернета, публикације, саопштењима за јавност или на други погодан начин.

О јавности рада Фондације стара се управни одбор.

Начин приступања у својству суоснивача

Члан 20.

Фондацији може приступити физичко или правно лице, у својству суоснивача, уговором о приступању закљученим између оснивача и лица које приступа а на основу писмене сагласности сваког од оснивача.

Потписи на уговору о приступању морају бити оверени у складу са законом.

Члан 21.

Уговор о приступању доставља се органу надлежном за послове уписа и вођење регистра, ради уписа података о лицу које је приступило у својству суоснивача у Регистар.

Начин одлучивања о статусним променама, промени правне форме и престанку рада.

Члан 22.

О статусним промена, промени правне форме и престанку рада Фондације одлуку доноси управни одбор.

Начин расподеле имовине у случају престанка рада

Члан 23.

У случају престанка рада Фондације, одлуку о расподели имовине доноси управни одбор већином гласова.

Члан 24.

Преостала имовина Фондације може се доделити само другој фондацији, задужбини основаној ради остваривања општекорисног циља или удружењу, основаним ради остваривања истих или сличних општекорисних циљева.

Преостала имовина може се доделити једном или се расподелити на више лица из става 1. овог члана.

Члан 25.

У случају да управни одбор не донесе одлуку о расподели преостале имовине најкасније у року од 60 дана од доношења одлуке о престанку Фондације, одлуку о расподели имовине доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијој се територији налази седиште Фондације.

Поступак измене статута и других општих аката

Члан 26.

Иницијативу за измене статута са предлогом измена могу дати најмање два члана управног одбора.Иницијатива се подноси председнику управног одбора. Председник управног одбора је дужан да најкасније у року од 30 дана од дана подношења иницијативе сазове управни одбор са дневним редом на којем је разматрање и одлучивање о иницијативи.

У случају да председник управног одбора у утврђеном року из претходног става не сазове седницу, подносиоци иницијативе овлашћени су да у наредних 7 дана сазову седницу са предлогом измена статута на којој ће се разматрати њихова иницијатива. Тако сазваној седници председава лице које је поднело иницијативу, односно једно од тих лица, које она изаберу.

Члан 27.

Измене статута врше се већином гласова чланова управног одбора.

Члан 28.

Друге опште акте Фондације доноси и њихове измене врши управни одбор. Иницијативу за доношење и измене општих аката Фондације, осим статута, могу дати Управитељ и било који члан управног одбора. Иницијатива за доношење акта са образложењем, односно иницијатива за измену акта са предлогом измена, подноси се председнику управног одбора.Председник у правног одбора је дужан да најкасније у року од 30 дана од подношења иницијативе сазове управни одбор са дневним редом на којем је разматрање и одлучивање о иницијативи.

У случају да председник управног одбора у утврђеном року не сазове седницу, подносиоци иницијативе овлашћени су да у наредних 7 дана сазову седницу на којој ће се разматрати њихова иницијатива. Тако сазваној седници председава лице које је поднело иницијативу, односно једно од тих лица које она

Завршне одредбе

Члан 29.

На сва питања која нису регулисана овим статутом, примењиваће се одредбе Закона о задужбинама и фондацијама.

Члан 30.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Фондације, а примењује се након уписа Фондације у надлежни регистар.ЗА УПРАВНИ ОДБОР
Председник Управног одбора


_________________________
Милорад ГргуровRtanj Dobre Nade